a520341_imagesCA4OEKR1.jpg

فایل استیو2000

فایل استیو2000

فایل استیو

پایان نامه بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

پایان نامه بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

پایان نامه بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

فرمت فایل : doc

حجم : 1004

صفحات : 175

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی کیفیت خدمات دو سویه بین تولیدکننده و تأمین­کنندگان در شرکت­ روغن نباتی نرگس شیراز است. از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیتی پیمایشی- تحلیلی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، شرکت روغن نباتی نرگس شیراز و تأمین­کنندگان آن برای جامعه­آماری انتخاب شدند. نمونه آماری در این پژوهش، شامل: 10 مورد از تأمین­کنندگان شرکت روغن نباتی و 60 نفر از مدیران (30 نفر از مدیران و کارشناسان خرید شرکت روغن نباتی نرگس شیراز و 30 نفر از مدیران و کارشناسان فروش تأمین­کنندگان) می­باشند. برای جمع­آوری اطلاعات از ابزار پرسش­نامه استفاده شده است. پس از شناسایی متغیرهای اولیه شکاف­های کیفیت خدمات با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای، متغیرهای مهم، انتخاب شدند و سپس به آزمودن فرضیه­های پژوهش، در مدل شکاف مستقیم و معکوس پرداخته شد. نتایج نشان داد در مدل شکاف مستقیم، شکاف میان عملکرد مورد انتظار تولیدکننده و عملکرد دریافتی آن، شکاف میان عملکرد مورد انتظار تولیدکننده و استنباط مدیران تأمین­کننده از انتظارات تولیدکننده و شکاف میان عملکرد واقعی تأمین­کننده و عملکرد دریافتی تولیدکننده معنادار و در مدل شکاف معکوس تنها شکاف میان عملکرد مورد انتظار تأمین­کننده و عملکرد دریافتی آن معنادار شدند. پس از اولویت­بندی متغیرها درون شکاف­ها با استفاده از روش­ آنتروپی شانون به تعیین روابط میان شکاف­ها با استفاده از معادلات تفسیری- ساختاری پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمات، زنجیره تأمین، معادلات ساختاری تفسیری، تولیدکننده، تأمین­ کننده

مقدمه

برای چندین دهه، کیفیت خدمات یک حوزه اصلی جذاب بوده است. رابطه کیفیت خدمات با عملکرد کسب و کار، کاهش هزینه، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و سودآوری اثبات شده است (علی­محمدلو و همکاران، 1389: 24). اگر چه کیفیت خدمات در گذشته توسط محققین زیادی از دیدگاه مختلف بررسی شده است، بیشتر این مطالعات بر روی سازمان­های خدماتی تأکید داشتند و به زنجیره تأمین توجهی نداشتند. نیکس نشان داد که یک توافق عمومی در مورد اهمیت کیفیت خدمات در زنجیره تأمین وجود دارد، ولی این موضوع کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است (علی­محمدلو و همکاران، 1389: 25). ست و همکاران[1] بیان می­کنند که نیاز است تا مطالعاتی عمیق­تر و جامع­تر در تمام عملیات­های مرتبط با تحویل کالا و خدمات صورت بگیرد (ست و همکاران، 2006: 571).


[1]- Seth, et al

قسمتی از متن

در دنیای امروزی، بقا برای شرکت¬هایی که جدا از تأمین¬کنندگان و دیگر شرکای تجاری فعالیت می¬کنند، مشکل است. از آنجایی که شرکت روغن نباتی شیراز همواره به دنبال کسب هر چه بیشتر رضایت و وفاداری مشتریان و ارائه با کیفیت¬تر و ارزان¬تر محصولات و خدمات خود به مشتریان می¬باشد. مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که به تنهایی نمی¬توانند از عهده این امر برآیند. بنابراین باید بر پایه یک اصل مشارکت با بهترین سازمان¬ها در صنعت مربوطه و در قالب یک زنجیره تأمین همکاری نمایند. در زنجیره تأمین همان¬گونه که تولیدکننده از تأمین¬کننده انتظار دارد، تأمین¬کننده نیز از تولیدکننده انتظاراتی دارد و آنچه که بهبود عملکرد زنجیره تأمین را به دنبال خواهد داشت. شناخت انتظارات عناصر زنجیره تأمین و کوشش برای تأمین آن است که در این صورت، هدف اصلی زنجیره تأمین که رضایت مشتری نهایی است را به دنبال خواهد داشت.

کیفیت خدمات: کامل­ترین تعریف از کیفیت خدمات از سوی پاراسورامان و همکارانش ارائه شده است: «کیفیت خدمات شکلی از نگرش مرتبط با رضایت اما نه معادل با آن است که از مقایسه میان انتظارات مشتری از خدمات و عملکرد خدمات به دست می­آید» (عطافر و شفیعی، 1385: 3).

زنجیره تأمین: زنجیره تأمین، شبکه­ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه­ای و توزیع محصولات نهایی به مشتریان را انجام می­دهد. زنجیره تأمین در سازمان­های تولیدی و خدماتی وجود دارند. پیچیدگی زنجیره ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر به شدت تغییر کند (فیض آبادی، 1382: 47).

تحلیل شکاف: دارای مؤلفه­های استاندارد شده­ای است که برای اندازه­گیری انتظارات و ادراکات مشتریان درباره کیفیت خدمات به کار می­رود. 

در نگرش سنتی، کیفیت محصولات در پرتو ویژگی¬ها و صفات فیزیکی آن از قبیل استحکام و قابل اعتمادبودن ارزیابی می¬شود. ولی امروزه بسیاری از شرکت¬ها مفهوم کیفیت را مورد بررسی مجدد قرار داده¬اند. این شرکت¬ها متوجه شده¬اند که مطلوب¬ترین و موفق¬ترین محصول در جهان اگر نیازها، خواسته¬ها و انتظارات مشتریان را برآورده نکند، ایده ال محسوب نمی¬شود. مشتریان به ما کمک می¬کنند تا مناسب¬بودن را شناسایی کنیم و تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که از آن¬ها نظرخواهی کنیم. تعریف کیفیت در چارچوب این مفاهیم چنین است: "درجه¬ای که یک محصول یا خدمت با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد" (روستا، 1384: 248).

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

فصل اول. 1

کلیات.. 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- مسئله تحقیق.. 3

1-3- اهمیت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سؤال­های تحقیق.. 7

1-6- محدودیت­های تحقیق.. 7

1-7-کلمات کلیدی تحقیق.. 8

فصل دوم. 9

ادبیات و پیشینه پژوهش... 10

2-1- مقدمه. 10

2-2- کیفیت خدمات.. 10

2-2-1- تعریف کیفیت.. 10

2-2-2- تعریف خدمت.. 13

2-2-3- کیفیت خدمات.. 16

2-2-4- مدل شکاف کیفیت خدمات.. 17

2-2-5- شکاف­های کیفیت خدمات.. 19

2-2-6- مدل­های سنجش کیفیت خدمات.. 22

2-2-6-1- مدل سروپروف.. 22

2-2-6-2- روش تجزیه و تحلیل اهمیت- عملکرد. 23

2-2-6-3- مدل ادراکات- انتظارات- اهمیت.. 23

2-2-6-4- مدل سروکوال. 24

2-3- زنجیره تأمین.. 25

2-3-1- تعریف زنجیره تأمین.. 26

2-3-2- مدیریت زنجیره تأمین.. 28

2-3-2-1- تاریخچه پیدایش مدیریت زنجیره تأمین.. 28

2-3-2-2- مفهوم مدیریت زنجیره تأمین.. 29

2-3-2-3- مؤلفه­های مدیریت زنجیره تأمین.. 30

2-3-2-4- عناصر مدیریت زنجیره تأمین.. 33

2-3- کیفیت خدمات در زنجیره تأمین.. 35

2-4- پیشینه تجربی.. 36

2-4-1- پیشینه تجربی کیفیت خدمات در زنجیره تأمین خارج از ایران. 36

2-4-2- پیشینه تجربی کیفیت خدمات در زنجیره تأمین در ایران. 40

2-5- متغیرهای اولیه کیفیت خدمات در زنجیره تأمین.. 44

فصل سوم. 47

روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه. 48

3-2- روش تحقیق.. 48

3-3- مدل نظری تحقیق.. 49

3-3-1- مدل تحقیق.. 50

3-4- فرضیه­های تحقیق.. 52

3-5- جامعه آماری.. 53

3-6- روش گردآوری اطلاعات.. 54

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات.. 54

3-7-1- پرسش­نامه و اجرای آن. 55

3-7-2- روایی.. 56

3-7-3- پایایی.. 58

3-8- ابزار تجزیه و تحلیل. 60

3-8-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. 61

3-8-2- آزمون t تک نمونه­ای.. 61

3-8-3- آزمون مقایسات زوجی.. 62

3-8-4- آزمون ویلکاکسون. 63

3-8-5- تکنیک آنتروپی شانون. 65

3-8-6- مدل­سازی تفسیری- ساختاری (ISM) 66

3-8-6-1- تعیین متغیرهای مورد استفاده در مدل. 66

3-8-6-2- به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها (SSIM) 67

3-8-6-3- به دست­آوردن ماتریس دستیابی.. 67

3-8-6-4- سازگارکردن ماتریس دستیابی.. 68

3-8-6-5- تعیین سطح و اولویت متغیرها 69

فصل چهارم. 70

تجزیه و تحلیل داده­ها 71

4-1- مقدمه. 71

4-2- نهایی­سازی شاخص­ها برای شکاف مستقیم و معکوس.. 71

4-3- آزمون نرمال­بودن متغیرها 75

4-4- آزمون فرضیه­های پژوهش... 77

4-4-1- آزمون فرضیه­ها و یافته­های مدل شکاف مستقیمF (حالت پارامتریک) 78

4-4-2- آزمون فرضیه­ها و یافته­های مدل شکاف مستقیمF (حالت ناپارامتریک) 95

4-4-3- آزمون فرضیه­ها و یافته­های مدل شکاف معکوس R (حالت پارامتریک) 96

4-4-4- آزمون فرضیه­ها و یافته­های مدل شکاف معکوس R (حالت ناپارامتریک) 110

4-5- اولویت­بندی متغیرها در شکاف­ها با استفاده از روش آنتروپی شانون. 111

4-5-1- اولویت­بندی متغیرها در مدل شکاف مستقیم. 111

4-5-2- اولویت­بندی متغیرها در مدل شکاف معکوس.. 115

4-6- مدل شکاف ترکیبی.. 118

فصل پنجم. 126

بحث و نتیجه­گیری و ارائه پیشنهاد. 127

5-1- مقدمه. 127

5-2- یافته­های پژوهش... 127

5-3- پیشنهادهای کاربردی با توجه به یافته­های پژوهش... 130

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده 131

منابع. 132

منابع فارسی: 133

منابع غیر فارسی: 137

پیوست.. 141

پیوست شماره 1- پرسش­نامه تعیین اولویت متغیرها 142

پیوست شماره 2- پرسش­نامه شکاف­های کیفیت خدمات تولیدکننده 147

پیوست شماره 3- پرسش­نامه شکاف­های کیفیت خدمات تأمین­کنندگان. 151

قیمت محصول : 18000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 13:44 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی

فرمت فایل : doc

حجم : 437

صفحات : 143

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی

 

چکیده 

سرمایه فکری[1] موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده است اما از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان به حساب می آید، میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورها است. تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمانها را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. اما در عین حال سازمان های موفقی نیز وجود دارند که با ابزارهای مدیریتی و فناوری جدید، از فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده می کنند. سرمایه فکری یکی از ابزارهای مذکور است که شامل مولفه های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد. سرمایه فکری، یکی از عوامل موثر در کیفیت خدمات است. اکنون، سازمانهای خدماتی یا آن دسته از سازمان هایی که در عرضه خدمات، بخش مهمی از فعالیت آنها را تشکیل می دهد، در جستجوی ایجاد نظامی برای برقراری ارتباط میان سیاست های مدیریت منابع انسانی و عملکرد مورد انتظار کارکنان خدماتی، به منظور ایجاد تاثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و در نتیجه بهبود ستاده های مالی سازمان هستند. زیرا در پژوهش های مختلف، وجود ارتباط میان ادراک مثبت مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و بهبود شاخص های مالی سازمان تایید شده است. مدیران سازمانها باید بدانند که کیفیت خدمات یک استراتژی سودآور برای سازمان می باشد. آنها باید به این باور برسند که سرمایه گذاری در کیفیت خدمات منجر به سودآوری می گردد و به یک سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک کند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی -  همبستگی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان اداره زندانهای استان آذربایجان شرقی به تعداد 567 نفر در سال 1391 می باشد. حجم نمونه گیری در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 230 نفر انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری و کیفیت خدمات استفاده شده است ولی به جهت بومی کردن آن، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی رابطه معنادار و قوی وجود دارد. و تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند.

 واژه گان کلیدی سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری، کیفیت خدمات


[1] -Intellectual Capital

مقدمه

سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری، در چند سال اخیر در سطح جهانی مطرح شده است. اما از آنجایی که منبعی با ارزش برای کشورها و سازمان ها محسوب می شود، به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخص توسعه یافتگی کشورها است. این منبع نامشهود، یکی از باارزش ترین منابع شرکت ها و سرمایه مهم در رشد کارآفرینی محسوب شده است. از این رو ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه فکری، به الزامی جدی در سطح کلان ملی و حوزه کسب و کار تبدیل گردیده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه، به تغییر پارادایم حاکم در اقتصاد صنعتی منجر شده است، به طوری که می توان شاهد پیدایش اقتصاد مبتنی بر دانش[1] بود که بنیان آن بر سرمایه فکری است(زنجیر دار و همکاران،1387، ص1). به تعبیری ساده، شاید بتوان سرمایه فکری را بسته دانشی تشکیل شده از مجموعه منابع نامشهود و پنهان، اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی ها، ساختارها، ارتباطات، فرایندها و پردازش های منتج از دانش محسوب کرد.


[1] - Knowledge-Based Economic

قسمتی از متن

تعریف واژه ها واصطلاحات فنی وتخصصی(به صورت مفهومی وعملیاتی):

تعریف مفهومی:

سرمایه فکری: گروهی از دارایی های دانشی است که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذی نفعان کلیدی، بطور چشم گیری در بهبود موفقیت رقابتی سازمان مشارکت می کنند (مار و استارویچ[1] ، 2004).

سرمایه فکری عبارت است از داشتن دانش، به کار بردن تجربه، تکنولوژی سازمانی، ارتباط با مشتری و عرضه کننده و نیز توانایی های حرفه ای که یک مزیت رقابتی در بازار را از آن شرکت می کند (ادوینسون و مالونه[2] ،1997).

سرمایه انسانی[3] :ترکیبی از دانش مهارت، قدرت نوآوری و توانایی افراد سازمان برای انجام وظایفشان است (ادوینسون و مالونه ،1997).

 سرمایه ساختاری[4] :ارزشی مبتنی بر فکر است که وقتی کارکنان سازمان را ترک می کنند در سازمان باقی می ماند. (مجتهدزاده،1389).

سرمایه رابطه ای[5](مشتری): دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تامین کنندگان، انجمن های تجاری و یا دولت برقرار می کند(علوی، 1386، ص134). 

کیفیت خدمات: شاخصی که هماهنگی بین خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان را مورد سنجش قرار می دهد. و عده ای به برآورده ساختن احتیاجات و نیازهای مشتریان تاکید دارند مثلا خدمات با کیفیت یعنی جلب رضایت مشتری و اینکه در مواقع ضروری این خدمات در دسترس مشتری باشد و هزینه بالایی را هم تحمیل نکند)الوانی، 1382). 

تعریف عملیاتی : تعریف عملیاتی به تعریفی اطلاق می شود که از طریق آن به یک مفهوم یا سازه، با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری آن لازم است، معنی داده  می شود. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(2004) بنام سنجش سرمایه فکری سازمان ها و پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آلبرت کاریانا که هر دو در پژوهشنامه مدیریت دکتر سید محمد مقیمی جلد نهم و دهم چاپ شده، استفاده شده است.


[1] - Marr,Bernard: Gianni Schiuma and Neely[2] -Edvinsson And Malone[3] - Human capital[4] - Structural capital[5]-  Customer Capital

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده  ..........................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه......................................................................................................................................................2

1-2 بیان مساله...............................................................................................................................................4

1-2-1 بیان نو آوری تحقیق...........................................................................................................................5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................................................5

1-4 اهداف تحقیق..........................................................................................................................................6

1-5 سوالات تحقیق.......................................................................................................................................7

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق.........................................................................................................................7

1-7 متغیر های تحقیق....................................................................................................................................8

1-7-1 متغیر مستقل.......................................................................................................................................8

1-7-2 متغیر وابسته.......................................................................................................................................8

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی......................................................................................8

1-9 قلمرو تحقیق .......................................................................................................................................12

1-10 خلاصه ..............................................................................................................................................12

فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ..................................................................................................................................................13

2-2  بخش اول : سرمایه فکری

2-2-1 سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ........................................................................ 14

2-2-2 مفهوم تعاریف سرمایه فکری ..........................................................................................................15

2-2-3 مقایسه تعاریف سرمایه فکری ........................................................................................................17

2-2-4 اجزاء سرمایه فکری ........................................................................................................................18

2-2-4-1 سرمایه انسانی ............................................................................................................................19

2-2-4-2  سرمایه ساختاری ......................................................................................................................20

2-2-4-3 سرمایه مشتری(رابطه ای) ..........................................................................................................21

2-2-5 ویژگیهای سرمایه فکری .................................................................................................................22

2-2-6 اهمیت سرمایه فکری ......................................................................................................................22

2-2-7 مدیریت سرمایه فکری ....................................................................................................................23

2-2-8 اصول مدیریت سرمایه فکری .........................................................................................................25

2-2-9 دلایل اندازه گیری سرمایه فکری  ...................................................................................................26

2-2-10 روشهای اندازه گیری سرمایه فکری  ............................................................................................28

2-2-11 الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری .............................................................................................31

2-2-11-1 الگوی رهیاب اسکاندیا ............................................................................................................32

2-2-11-2 الگوی کارت امتیازی متوازن ....................................................................................................33

2-2-11-3 الگوی شاخص سرمایه فکری ..................................................................................................35

2-2-11-4 الگوی حسابرسی سرمایه فکری   ............................................................................................37

2-2-11-5 الگوی ترازنامه نامرئی ..............................................................................................................37

2-2-11-6 الگوی کنترل دارایی نامحسوس ...............................................................................................38

2-2-11-7 الگوی ارزش افزوده اقتصادی ..................................................................................................38

2-2-11-8 الگوی کیوی توبین ..................................................................................................................39

2-2-12 چرا یک چنین تغییر و گذار به سمت و سوی داراییهای نامشهود وجود دارد. ............................39

2-2-13 سرمایه فکری و چالش های حسابداری .......................................................................................40

2-2-14 گزارشگری سرمایه فکری ........................................................................................................... 42

2-2-15 استانداردهای حسابداری سرمایه فکری .......................................................................................43

2-2-16 گزارشگری خارجی سرمایه فکری ...............................................................................................45

2-2-17 بررسی شاخص های سرمایه فکری در کشورهای دیگر ..............................................................47

2-2-18 بررسی شاخص های سرمایه فکری در ایران ................................................................................47

2-2-19 فرق بین سرمایه فکری مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها........................................................48

بخش دوم : کیفیت خدمات

2-3-1 مفهوم و تعریف کیفیت ...................................................................................................................49

2-3-2 مفهوم و تعریف خدمت ..................................................................................................................50

2-3-3 مفهوم و تعریف کیفیت خدمات .....................................................................................................51

2-3-4 اهمیت کیفیت خدمات ...................................................................................................................51

2-3-5 رویکردهای مدیریت کیفیت خدمات ..............................................................................................54

2-3-6 پیامدهای کیفیت خدمات ................................................................................................................55

2-3-7 عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات .................................................................................................56

2-3-7-1 مدل گرونروز .............................................................................................................................56

2-3-7-2 مدل جانسون ..............................................................................................................................57

2-3-7-3 مدل مقیاس کیفیت .....................................................................................................................58

2-3-8 موانع بهبود کیفیت خدمات..............................................................................................................61

2-4 پیشینه تحقیق .......................................................................................................................................61

2-5 خلاصه ................................................................................................................................................63

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه....................................................................................................................................................64

3-2 مدل مفهومی تحقیق..............................................................................................................................65

3-3 فرضیه های تحقیق................................................................................................................................65

3-4 روش تحقیق.........................................................................................................................................66

3-5 جامعه آماری .......................................................................................................................................66

3-6 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه............................................................................................67

3-7 روش جمع آوری اطلاعات .................................................................................................................68

3-8 روایی و پایایی......................................................................................................................................70

3-8-1 روایی...............................................................................................................................................70

3-8-2 پایایی   ...........................................................................................................................................71

3-9 خلاصه..................................................................................................................................................71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

4-1 مقدمه.....................................................................................................................................................72

4-2 آمار توصیفی.........................................................................................................................................73

4-3 آزمون اسمیرنف کولموگروف..............................................................................................................78

4-4 آمار استنباطی ......................................................................................................................................79

4-5 خلاصه ................................................................................................................................................84

فصل پنجم : نتیجه گیری، پیشنهاد ها و محدودیت ها

5-1 مقدمه ..................................................................................................................................................85

5-2 توزیع فراوانی متغیر ها.........................................................................................................................86

5-3 توزیع پراکندگی متغیر ها و پاسخ به سوال ها......................................................................................86

5-4 بررسی نتایج فرضیه های تحقیق...........................................................................................................86

5-4-1 نتیجه فرضیه اول..............................................................................................................................87

5-4-2 نتیجه فرضیه دوم..............................................................................................................................87

5-4-3 نتیجه فرضیه سوم ...........................................................................................................................87

5-4-4 نتیجه فرضیه اصلی .........................................................................................................................88

5-5 همسویی با تحقیقات دیگر...................................................................................................................89

5-6 پیشنهادها.. .......................................................................................................................................... 89

5-7 محدودیت ها .......................................................................................................................................91

5-8 خلاصه ................................................................................................................................................91

فهرست منابع فارسی................................................................................................................................... 92

فهرست منابع انگلیسی..................................................................................................................................94

پیوستها ........................................................................................................................................................96

پیوست الف(پرسشنامه)................................................................................................................................96

پیوست ب (نمودارها)................................................................................................................................101

پیوست ج (خروجی نرم افزار spss).........................................................................................................105

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................124

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی

تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 13:44 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل

فرمت فایل : doc

حجم : 404

صفحات : 95

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

 پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A.)

 

رشته: مدیریت آموزشی

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی

به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل

 

 

 

چکیده :

این پژوهش با هدف «بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان»  در کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اردبیل انجام یافته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد و با توجه به هدف تحقیق، از نوع کاربردی است. جامعه آماری کلیه کارکنان مدیریت شهرستان کمیته اردبیل(56نفر) و همچنین دانشجویان تحت پوشش این نهاد(703نفر) است. که به روش کل شماری 56 نفر از کارکنان و همچنین 56 دانشجو به جهت توازن با حجم کارکنان انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه‌های استاندارد خودکارآمدی شرر و همکارانش(1982)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر(1997) و پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال استفاده شده است و فرضیه های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره آزمون شدند و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که؛ بین خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین مولفه های میل به آغاز گری رفتار و میل به گسترش تلاش از قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی کیفیت خدمات آموزشی برخوردار هستند. از سوی دیگر تعهد سازمانی کارکنان پیش بینی کننده خوبی برای ارائه کیفیت خدمات آموزشی می باشد و بالاخص با تقویت تعهد عاطفی و مستمر کارکنان در ارائه کیفیت خدمات آموزشی بیشتر به دانشجویان بهره وری بیشتر را ایجاد می نماید.

 

واژگان کلیدی: خود کار آمدی، تعهد سازمانی کارکنان ،کیفیت خدمات آموزشی، دانشجویان، کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

 

مقدمه:

هر سال عده زیادی از دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد به جمع دانشجویان می پیوندند و با عنایت به اینکه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) به دلیل شرایط خاص حاکم بر جنبه های مختلف زندگی شان، وضعیت متفاوتی و منحصر به فردی نسبت به سایر دانشجویان دارند بیشتر نیاز به خدمات آموزشی و فرهنگی ویژه ای دارد. بنابراین تعیین شکاف کیفیت خدمت، و در پی آن اتخاذ استراتژی هایی برای رفع یا کاهش شکاف ، اولین گام اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت، برای این قشر از دانشجویان محسوب می شود. 

شایان ذکر است که عوامل بسیار زیادی می توانند در افزایش کیفیت خدمات دخیل باشند که در این تحقیق به بررسی خودکارآمدی و تعهد سازمانی به عنوان متغیرهای جدید پرداخته شده است. به عقیده بندورا(1992) داشتن دانش، مهارت ها و دستاوردهای  قبلی، پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان درباره توانایی های خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد او مؤثر است  در واقع، خودکارآمدی به احساس شایستگی در کنترل داشتن بر محیط خود تأکید دارد و تقویت و توجه به ویژگی خودکارآمدی در عملکرد کارکنان، مستلزم شناسایی عوامل پیشایندی یا تعیین کننده آن میباشد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده :    1

1-1مقدمه: 3

1-2 بیان مسأله        4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق          5

1-4 اهداف تحقیق     6

1-5 فرضیات تحقیق:  6

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات    6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه:            9

2-2 بخش اول:       9

2-2-1 خودکارآمدی   9

2-2-1-1 تقسیم بندی خودکارآمدی 11

2-2-1-2 قابلیت و اعتقاد به خودکارآمدی     12

2-2-1-3-1 تجربه های موفق:    15

2-2-1-3-2 تجربه های جانشینی: 15

2-2-1-3-3 ترغیبهای کلامی یا اجتماعی:    16

2-2-1-3-4 حالات عاطفی و فیزیولوژیک:  17

2-2-1-5 ویژگیهای افرادخودکارآمد           17

2-3 بخش دوم تعهد سازمانی      18

2-3-1تعاریف تعهد سازمانی      18

2-3-2مبانی نظری تعهد سازمانی:            19

2-3-2-1 نظریات کلاسیک:      20

2-3-2-2 نظریه معاصر تعهد سازمانی:      21

2-3-3 ابعاد تعهد سازمانی:       21

2-3-4  انواع تعهد سازمانی      23

2-3-4-1 تعهد عاطفی:            23

2-3-4-2 تعهد مستمر: 23

2-3-4-3  تعهد هنجاری:          23

2-3-5 مدلهای تعهد سازمانی:     24

2-3-5-1 مدل اریلی و چتمن:    24

2-3-5-3 مدل آنجل و پری:      26

2-3-5-4 مدل مایر و شورمن:    27

2-3-5-5  مدل پنلی و گولد:      27

2-3-5-6 مدل جاروس و همکاران           28

2-3-5-7  مدل  ماتیو و زاجاک:  28

2-3-5-8 مدل پیشنهادی بالفور و وکسلر:     29

2-3-5-9  مدل مودی و همکاران:            29

2-3-6  نتایج حاصل از تعهد سازمانی        30

2-4بخش سوم :       31

2-4-1 کیفیت خدمات آموزشی    31

2-4-2سنجش کیفیت خدمات  مدل سروکوال  31

2-4-3 واژه شناسی کیفیت        35

2-4-3-1مفهوم کیفیت خدمات      35

2-4-4 ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال    36

2-5-پیشینه تحقیق      38

2-5-1 تحقیقات داخلی:            38

2-5-2 تحقیقات خارجی:          40

2-6 چارچوب نظری تحقیق       42

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه:            44

3-2 روش تحقیق:     44

3-3 جامعه آماری:    44

3-3 حجم نمونه و روش نمونه‏گیری:         44

3-4 ابزار اندازه گیری :          45

3-5 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:  46

3-6 روای وپایایی پرسشنامه:     46

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه:            48

4ـ2ـ داده های آمار توصیفی:     49

4-3 داده های آمار استنباطی      56

4-3-1 بررسی فرضیه ها :       56

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1)مقدمه 63

5-2)خلاصه یافته های پژوهش : 63

5-3 بحث و بررسی یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 64

5-4-1)پیشنهادات کاربردی  پژوهش:         67

5-4-2) پیشنهادات برای پژوهشگران آتی:    69

5-5 محدودیت ها:     69

فهرست منابع           70

پیوست ها  76

 

فهرست جداول

جدول 2-1 : پیامدهای مثبت تعهد سازمانی    30

جدول 2-2: تلفیق و تلخیص ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات(پاراسورمن و همکاران،1988)   37

جدول 3-1: متغیرها و مولفه های پژوهش    46

جدول(4-1) توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان           49

جدول(4-2)توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان         50

جدول(4-3) توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان    51

جدول(4-4) توزیع فراوانی سابقه شغلی پاسخگویان(کارکنان)        52

جدول(4-5) توزیع فراوانی سن پاسخگویان(کارکنان)     53

جدول(4-6)شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش     54

جدول 4-7:  آزمون کلموگروف- اسمیرونوف (بررسی نرمال بودن داده ها)     55

جدول 4-8: آزمون ضریب همبستگی پیرسون            56

جدول 4-10:آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون        58

جدول(4-11) پیش بینی کیفیت خدمات آموزشی از روی مولفه های خودکارآمدی (میل به آغاز گری رفتار،         59

جدول 4-12:آزمون همبستگی و تحلیل گرسیون          60

جدول(4-13) پیش بینی کیفیت خدمات آموزشی از روی ابعاد تعهد سازمانی     61

 

فهرست نمودار و اشکال

شکل2-1 نظریه ی شناختی- اجتماعی(باندورا،1997)    12

مدل 2-1 : مدل سه بخشی تعهد سازمانی(می یر و همکاران،1997).           24

نمودار2-2 : عوامل ضروری، همبسته ها و تأثیرات انواع سه گانه تعهدسازمانی(مدل می یر و همکاران، 2002:22)        26

نمودار 2-3: فرا تحلیل 200 پژوهش ماتیو و زاجاک(1990)        29

نمودار 2-4: نتایج و عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از نظر مودی و همکاران(1982)      30

نمودار(4-1)جنسیت پاسخگویان   49

نمودار(4-2) تحصیلات پاسخگویان           50

نمودار(4-3) وضعیت تاهل پاسخگویان       51

نمودار(4-4) سابقه شغلی پاسخگویان(کارکنان)           52

نمودار(4-5) وضعیت سن کارکنان            53

 

 

 

قیمت محصول : 45000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه کارشناسی ارشد(MA) رشته مدیریت آموزشی بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد

تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 13:43 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف کننده در صنعت هتلداری

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف کننده در صنعت هتلداری

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف کننده در صنعت هتلداری

فرمت فایل : doc

حجم : 2604

صفحات : 74

گروه : هتل داری

توضیحات محصول :

پایان نامه و پروژه نهایی کارشناسی رشته: مدیریت هتلداری

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف کننده در صنعت هتلداری

 

مطالعه موردی هتلهای 4 و 5 ستاره گروه پارسیان در تهران

*ضمیمه فایل پرسش و پاسخ در 205 صفحه

چکیده

در دنیای رقابتی امروز ، مشتریان در کانون اصلی توجه هتلها قرار دارند و وفاداری آنان عامل اصلی کسب مزیت رقابتی هتلها است . هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وفاداری مشتریان و یکی از متغیرهای کلیدی آن یعنی کیفیت خدمات بوده و متغیرهای اعتماد و رضایت مندی نیز به عنوان متغیرهای واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی است و برای سنجش اطلاعات از پرسشنامه با طیف لیکرت هفت گزینه ای استفاده شده است . جامعه آماری مهمانان هتلهای 4 و 5 ستاره گروه پارسیان در تهران بوده و حجم نمونه 67 برآورد شده که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . یافته پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معناداری میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتری است . بعلاوه یافته های این پژوهش نشان می دهد ، متغیرهای اعتماد و رضایت مندی نقش میانجی را در رابطه کیفیت خدمات و وفاداری ایــفا می کنند و خود نیز تاثیر مثبت و معناداری بر ایجاد وفاداری دارند.

واژه های کلیدی :

وفاداری ، کیفیت خدمات ، رضایت مندی مشتری ، اعتماد.

 مقدمه

صنعت میزبانی و هتلداری به عنوان یک صنعت نیاز به آموزش استانداردهای مهمان داری مهارت فنی ، دانش اصول خدمات دهی ، رعایت بهداشت ، توسعه منابع انسانی ، اهمیت روابط عمومی و حفظ کیفیت مطلوب غذا و نوشابه را دارد لازمه تحول بنیادین و ارتقاءهتلداری در ایران قبل الگوهای رفتاری خاص از سوی مدیران و پرسنل ، آموزش پرسنل و مدیران ستادی و میانه و انتقال الگوهای رفتاری به پرسنل تحت امر می باشد لذا رفتار پرسنل هتلها در برابر میهمانان و گردشگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه جامعه و صنعت توریسم نیازمند آدمهای توسعه یافته می باشد .

مشتری مداری و مدیریت مشتری مداری CRM یکی از رازهای موفقیت سازمانها است سازمانها در جهت تامین این موضوع به جنبه های مختلف فعالیتهای خود که یکی از آنها عرضه خدمات کیفی است بپردازد اصولاً در صنعت هتلداری خدمات دهی برتر با توجه به عوامل مختلفی حاصل می شود.

عاملی دیگر که می تواند موجب افزایش خدمات دهی برتر گردد توجه به اصول کیفیت جامع است اصولاً در وضعیت هتلداری خدمات دهی برتر با توجه به عوامل مختلفی حاصل می شود واین عوامل شامل توسعه منابع انسانی ، روابط عمومی ، و TQM مدیریت جامع کیفیت است .

 شما امروزه بر اثر تغییرات سریع اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان با تغییرات بنیادی در ساختارهای سازمانی شرکتهای سرمایه گذاری در کلیه مراحل تولید ، عرضه و عملیات بازاریابی مواجه هستید . رقابت های شدید بین المللی برای جذب مشتری و ارتقاء سطح رضایتمندی با توجه به تولید انبوه ، باعث ظهور پدیده جدیدی تحت عنوان « هوشیاری توده های مصرف کننــده » شده است که قشــر جدیدی را به عنوان « مصرف کننــدگان حرفه ای » پدید آورده است . این مشتــریان حرفه ای تقاضا و انتظارات آنان در هیچ یک از موقعیت ها و فرصــتهای زمانی ثابت و کلیشه ای نیست . انتظارات قابل تغییر آنان نسبت به اطــلاعات ارائه شده به آنها ، مقدار ، کیفیت ، قیمت در هر زمان ممکن است شما را دچار چالش کند و شرایط بازارداری و تاکتیکهای حفظ مشتــری شما را با بحران روبرو نماید . اینجاست که در صنعت گردشگری نقش عامل انسانی دو چندان می شود و دیگر از توسعه فن آوری نوین و سایر عوامل دخیل در روند تولید خدمات کاری بر نمی آید .لذا این عامل انسانی متخصص و آموز ش دیده است که قادر خواهد بود خدمات و سرویسهایی را به مشتریان عرضه کند که از « تضمیــن کیفیت » برخوردار باشد . خدماتی که به مشتــری تحت عنوان گردشگر یا مسافر به او ارائه می شود همزمان که توسط شما تولید می گردد ، او مصرف می کند . 

 

 

 

 

فهرست

چکیده ‌ط

فصل اول. ‌ی

. ‌ی

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت پژوهش و اهداف آن. 3

فرضیه های پژوهش... 4

فصل دوم. 5

تاریخچه. 6

وفاداری مشتری.. 6

کیفیت خدمات.. 6

کیفیت خدمات و نظام. 7

سطح تحلیل. 8

رئوس رضایتمندی مشتری از نگاه مدیران هتل. 20

تئوری های مرتبط با موضوع. 21

نتیجه گیری.. 25

مشتری مداری.. 27

پیشینه تحقیق. 30

خلاصه تاریخچه هتلهای بررسی شده 31

هتل پارسیان استقلال. 31

هتل آزادی.. 33

هتل اوین.. 34

هتل پارسیان انقلاب.. 36

هتل کوثر. 37

فصل سوم. 40

روش پژوهش... 41

متغیرهای پژوهش... 41

ابزار جمع آوری داده ها 42

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 42

فصل چهارم. 43

بخش اول آمار توصیفی.. 44

بخش دوم آمار استنباطی.. 47

فصل پنجم. 50

بحث  و نتیجه گیری.. 51

پیشنهادها 53

ضمائم و منابع. 54

منابع. 60

 

قیمت محصول : 55000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه و پروژه نهایی کارشناسی رشته مدیریت هتلداری بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف کننده در صنعت هتلداری مطالعه موردی هتلهای 4 و 5 ستاره گروه پارسیان در تهران بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری

تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 13:43 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

فرمت فایل : doc

حجم : 173

صفحات : 128

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

 

پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی

گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

چکیده پروژه کار عملی: (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده

1- هدف پروژه: بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

2- روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره: تصادفی ساده بر اساس طبقه بندی (اچ.اس.پولا) که تعداد 400 نفر دانش آموز به صورت تصادفی طبقه ای (200 نفر دختر و 200 نفر پسر)

3- روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایش است که در این روش آنچه هست توصیف می گردد.

4- ابزار اندازه گیری: داده ها از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته حاوی 15 سوال بر اساس طیف لیکرت با مقیاس 5 درجه ای طراحی شده است و داده های حاصل به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

5- طرح پژوهش: در بخش آمار توصیفی از شاخص فراوانی درصدی- میانگین استفاده شد. و در بخش آمار استنباطی با توجه به ماهیت تحقیق و فرضیه های مطرح از روش خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

6- نتیجه کلی: میانگین پاسخ دانش آموزان به سوالات فرضیه اول و دوم، اثر مشاوران در هدایت تحصیلی و اطلاع رسانی کمتر از متوسط بوده که عملکرد مشاوران موفق ارزیابی نمی شود.

در هر دو فرضیه تفاوت معناداری بین دیدگاه دختران و پسران دیده می شود.

 

 چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان بهره مندی دانش آموزان از خدمات مشاوره ای در جهت پیشرفت تحصیلی در نظام جدید متوسطه می باشد. در این پژوهش نمونه از روش تصادفی ساده بر اساس طبقه بندی (اچ.اس.پولا) که تعداد 400 دانش آموز که (200 نفر دختر و 200 نفر پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیشمایشی است که در این روش آنچه هست توصیف می گردد. و داده ها از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته 15 سوالی بر اساس طیف لیرکت با مقیاس پنج درجه ای طراحی شده است و داده های حاصل به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در بخش آمار توصیفی از شاخص های فراوانی درصدی – میانگین استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی با توجه به ماهیت تحقیق و فرضیه های مطرح از روش خی دو ( ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. میانگین پاسخ دانش آموزان به سوالات فرضیه اول و دوم اثر مشاوران و میزان بهره مندی دانش آموزان در هدایت تحصیلی و اطلاع رسانی کمتر از متوسط بوده که عملکرد مشاوران موفق ارزیابی نمی شود. در هر دو فرضیه تفاوت معناداری بین دیدگاه دختران و پسران در مورد عملکرد مشاوران دیده نمی شود.

مقدمه

 

فرایند تعلیم و تربیت مجموعه ای از فرایند های مرتبط و آموزش را شامل می شود این فعالیت ها از یک واحد آموزشی تا سطح جامعه گسترده شده است و اجزای متنوعی را در بر می گیرد تلقی جامعه از علم و عالم  و نگرش نظام آموزشی به آموزش رسمی و اهداف آن، برنامه های آموزشی درسی و تأمین امکانات، وسایل و ابزار از جمله این اجزا هستند.

برنامه آموزشی درسی که متأثر از عوامل متعدد می باشد در امر آموزش نقش بسزایی دارد امروزه از این برنامه های آموزش و پرورش تنها در تدریس محتوای از پیش تعیین شده و حتی تعامل معلم و شاگرد در حیطه این گونه آموزش خلاصه نمی شود. امروزه بخش عمده ای از این فعالیت ها را « جریان راهنمایی » تشکیل می دهند.

امروزه توزیع مناسب دانش آموزان به رشته های تحصیلی و مشاغل که براحتی بتواند ادامه تحصیل و شغل مناسب بدست آورد از دغدغه های اولیا شده است.

توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان، رفع سرگردانی آنها در انتخاب رشته تحصیلی و شغل، پرداختن مسائل مهم و ارتباط اجتماعی آنها با دیگران کمک به حل مسائل عاطفی، روانی، خانوادگی که به دلیل کمبود وقت و یا عدم آگاهی والدین به ویژه دوران حساس و پر مخاطره نوجوانی و دیگر و دیگر اینکه ممکن است مانع از پیشرفت یادگیری و رشد صحیح دانش آموزان شود از جمله نقش این می باشد که مشاوران در مدارس ایفا می نمایند.

 

 

 

 


فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 7

اهداف تحقیق:  ( پژوهش ) 10

مقدمه. 12

پیشینه تحقیق و مروری بر ادبیات آن. 13

راهنمایی و مشاوره در اسلام. 13

تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان. 14

تاریخچه و مشاوره در آمریکا 14

تاریخچه راهنمایی و مشاوره در اروپا 17

تاریخچه مشاوره در ایران. 17

راهنمایی مشاوره در ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 17

شروع مجدد فعالیت های مشاوره و راهنمایی.. 22

طرح جدید مشاوره در ایران ( مشاوره نظام جدید ) 23

راهنمایی و مشاوره در نظام جدید آموزش متوسطه کشور. 24

ملاک هدایت تحصیلی.. 26

هوش و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی.. 30

رغبت و رابطه اندازه آن با پیشرفت تحصیلی.. 31

نظر دبیران و زابطه آن با پیشرفت تحصیلی.. 32

نظر مشاوران و رابطه اندازه آن با پیشرفت تحصیلی.. 35

جنس و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی.. 36

تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 37

روش های پژوهشی.. 45

جامعه آماری.. 45

نمونه و روش نمونه گیری.. 46

ابزار اندازه گیری.. 46

روش اجرا 46

تجزیه و تحلیل داده ها 48

مقدمه. 50

بخش اول. 51

توصیف آماری داده ها و یافته. 51

بخش دوم تجزیه و تحلیل داده ها 96

بحث و نتیجه گیری.. 103

مقدمه. 103

خلاصه پژوهش... 104

نتیجه فرضیه اول. 105

نتیجه فرضیه دوم. 108

پیشنهادها 109

پیشنهادهای پژوهش... 113

محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. 114

منابع. 116

 

قیمت محصول : 35000 تومان

دانلود
برچسب

پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 13:42 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 136 )
<<   1     2     3      4      5      ...      28   >>
صفحات
سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
عطر - عطر گیرنده دیجیتال موبایل خرید اینترنتی تک سبد گیرنده دیجیتال موبایل خرید دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغری گن لاغری میس بلت عینک ریبن اصل خرید hot shaper خرید لیوان لنزی ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقی لباس زنانه ساعت مچی ارزان هاست لینوکس خرید کیف اسباب بازی مگامایند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادویی سیلور تاچ مونوپاد حرفه ای ساعت دیواری فانتزی کارواش خانگی خرید مونوپاد ارزان خرید لباس زنانه فروش فانی بافت خرید ساعت دیواری مدرن پاور بانک همراه اتو موی پرو ویو prowave چراغ جادویی لایت آپ light up عینک آفتابی مارک فانتوم جادویی خرید مونوپاد با ضمانت فروشگاه خرید ساعت دیواری خرید گن لاغری مردانه شلوار ساپورت عینک آفتابی پلیس دستگیره آشپزخانه سیلیکونی خرید ساعت مچی کاسیو ساعت مچی کاسیو عینک آفتابی مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رایگان دوره آموزشی| کلاس| بازرسی فنی| جوش| پایپینگ| رنگ - دوره بازرسی جوش پایپینگ مدرک معتبر و بین المللی گواهینامه رنگ و سندبلاست تبادل لینک طراحی فروشگاه اینترنتی - طراحی فروشگاه اینترنتی خرید اینترنتی جدیدترین محصولات - خرید اینترنتی جدیدترین محصولات گیره کوچک کننده بینی - گیره کوچک کننده بینی تم باکس Theme Box - تم باکس Theme Box خرید عینک آفتابی - خرید عینک آفتابی خرید محصولات پرفروش - خرید محصولات پرفروش سایت بیوگرافی - سایت بیوگرافی تبادل لینک - تبادل لینک سایت تبادل لینک - سایت تبادل لینک فروشگاه تی شرت و پلیور خرید ساعت مچی شرکت نورپردازی خرید آنلاین کتاب خرید ساعت مچی فروش کفش دخترانه و کتانی پسرانه خرید ساعت دیواری تلویزیون شهری تبادل لینک سایت سرگرمی - سایت سرگرمی خبرگزاری کارون - پایگاه خبری تحلیلی شهرستان کارون خرید اینترنتی گن ساعت شنی - خرید اینترنتی گن ساعت شنی سلطان موزیک - بزرگترین مرجع موسیقی جهان تبادل لینک - تبادل لینک سایت بیوگرافی - سایت بیوگرافی خرید کمربند میس بلت - خرید کمربند میس بلت 98 پست خرید پستـی عینک آفتابی زنانه و مردانه پاور بانک ارزان ثبت آگهی و تبلیغ - درج آگهی- درج تبلیغ - ثبت رایگان اطلاعات شغلی