a520341_imagesCA4OEKR1.jpg

فایل استیو2000

فایل استیو2000

فایل استیو

ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد

ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد

7286 کلمه برای رشته های مهندسی کشاورزی صنایع محیط زیست ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 ت

دانلود ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد

ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 731 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

نمونه ترجمه

چکیده

این مقاله یک مساله جدید را برای اجتماع OR که بارگیری آزاد رایج را با سرویس صورت اموال مدیریت شده (VMI)، بررسی می­کند. چنین خدماتی ممکن است جایگزین بیشتر قرارداد سنتی حمل (COA) شود که  برای چند دهه توافق استاندارد بین کمپانی حمل و نقل آزاد و اجاره کننده بوده است. ما در حال حاضر یک فرمول ریاضی را برای توصیف مساله مسیریابی و زمان مواجه شده یک شرکت حمل و نقل آزاد ارائه نمودیم که خدمات VMI را به مشتریان ارائه می­دهد. مساله فرمول سازی به عنوان یک مدل جریان قوسی فرموله شده و سپس دوباره فرمول سازی به عنوان یک مدل مسیر جریان با استفاده از روش هیریدی که که شاخه و قیمت را با یک تولید مسیر قیاسی حل می­کند. برای حل بزرگتر و واقعی تر، مثالهایی که ما در اینجا ارائه میدهیم تولید مسیر اکتشافی است. آزمایش های محاسباتی نشان داد که روش اکتشافی بسیار سریعتر از روش دقیق، با کاهش ناچیز در کیفیت راه حل است. به علاوه، ما تاثیر اقتصادی شروع سرویس VMI، را با مقایسه نتایج به دست آمده با مدل جدید با نتایج به دست آمده با حل مسیریابی و زمان بندی مساله سنتی شکل گرفته توسط شرکت های حمل و نقل آزاد با استفاده از COA بررسی می کنیم. نتایج محاسباتی نشان می­دهد که امکان برای افزایش قابل ملاحظه کارایی زنجیره تامین و سود را با جایگزین کردن COAS سنتی با خدمات VMIانجام داد.

a b s t r a c t
This paperintroducesanewproblemtotheORcommunitythatcombinestraditionaltrampshipping
with avendormanagedinventory(VMI)service.Suchaservicemayreplacethemoretraditional
contract ofaffreightment(COA)whichfordecadeshasbeenthestandardagreementbetweenatramp
shipping companyandacharterer.Wepresentamathematicalformulationdescribingtheroutingand
scheduling problemfacedbyatrampshippingcompanythatoffersaVMIservicetoitscustomers.The
problem isformulatedasanarc-flowmodel,andisthenreformulatedasapath-flow modelwhichis
solvedusingahybridapproachthatcombinesbranch-and-pricewithaprioripath-generation.Tosolve
larger,andmorerealistic,instanceswepresentaheuristicpath-generationalgorithm.Computational
experimentsshowthattheheuristicapproachismuchfasterthantheexactmethod,withinsignificant
reductions insolutionquality.Further,weinvestigatetheeconomicimpactofintroducingaVMIservice,
by comparingtheresultsobtainedwiththenewmodelwithresultsobtainedbysolvingthetraditional
routing andschedulingproblemfacedbytrampshippingcompaniesusingCOA.Thecomputational
results showthatitispossibletosubstantiallyincreasesupplychainprofit andefficiency byreplacing
the traditionalCOAswithVMIservices.

دانلود ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد

تاریخ ارسال: یکشنبه 5 آذر 1396 ساعت 21:49 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

رجمه استخراج فاز جامد یون¬های فلزی سنگین بر روی دیسک لوله¬های باکی در نمونه¬های آب¬های طبیعی و گیاهی

ترجمه استخراج فاز جامد یون¬های فلزی سنگین بر روی دیسک لوله¬های باکی در نمونه¬های آب¬های طبیعی و گیاهی

2798 کلمه رشته های شیمی، صنایع مهندسی محیط زیست کشاورزی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 300

دانلود ترجمه استخراج فاز جامد یون¬های فلزی سنگین بر روی دیسک لوله¬های باکی  در نمونه¬های آب¬های طبیعی و گیاهی

ترجمه استخراج فاز جامد یون¬های فلزی سنگین بر روی دیسک لوله¬های باکی  در نمونه¬های آب¬های طبیعی و گیاهی
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 443 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

نمونه ترجمه

چکیده

یک روش جداسازی پیش تغلیظ بر اساس استخراج فاز جامد آهن (III) و سرب (II) در دیسک لوله­های باکی (BTS) استقرار یافته است. یونهای آهن (III) و سرب (II) در pH 6 به طور کمّی بازیابی می­شوند. اثرات پارامترهای تحلیلی مانند حجم نمونه، نرخ جریان در بازیابی آنالیت بر روی دیسک BT مورد بررسی قرار گرفت. اثرات یون­های موجود co در بازیابی­ها مورد مطالعه قرار گرفتند. حد تشخیص برای آهن و سرب به ترتیب 1.6 و 4.9 میکروگرم در لیتر مشخص شد. اعتبار روش ارائه شده توسط تجزیه و تحلیل مواد مرجع با 51.3-TDMA غنی شده بررسی شد. روش ارائه شده با موفقیت برای پیش تغلیظ-جداسازی و تعیین آهن و سرب در نمونه طبیعی آب و گیاهی در Kayseri، ترکیه استفاده شده است.

Abstract A preconcentration-separation procedure
has been established based on solid-phase
extraction of Fe(III) and Pb(II) on bucky tubes
(BTs) disc. Fe(III) and Pb(II) ions were quantitatively
recovered at pH 6. The influences of the
analytical parameters like sample volume, flow
rates on the recoveries of analytes on BT disc
were investigated. The effects of co-existing ions
on the recoveries were also studied. The detection
limits for iron and lead were found 1.6 and
4.9 μg L−1, respectively. The validation of the
presented method was checked by the analysis
of TMDA-51.3 fortified water certified reference
material. The presented procedure was successfully
applied to the separation-preconcentration
and determination of iron and lead content of
some natural water and herbal plant samples from
Kayseri, Turkey.

دانلود ترجمه استخراج فاز جامد یون¬های فلزی سنگین بر روی دیسک لوله¬های باکی  در نمونه¬های آب¬های طبیعی و گیاهی

تاریخ ارسال: یکشنبه 5 آذر 1396 ساعت 21:49 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

رجمه ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران

ترجمه ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران

4598 کلمه مهندسی کشاورزی محیط زیست صنایع ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان

دانلود ترجمه ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران

ترجمه ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی 
روش مونت کارلو
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 1122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

نمونه ترجمه

چکیده

 در مدیریت منابع آب­های زیرزمینی، ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی یک ابزار موثر در مناطق خشک و نیمه خشک، مانند کرمان، ایران است. علاوه بر ارزیابی خطر و نقشه­برداری از احتمال آسیب و بروز آلودگی، به عنوان یک مرحله بسیار مهم از مدیریت آب های زیرزمینی محافظ در مناطق کشاورزی در نظر گرفته شده است. برای توصیف شاخص خطر موثر بر منطقه مورد مطالعه، یک رویکرد جدید با ترکیب که نقشه آسیب با ضرب هفت پارامتر آبخوان[1] از مدل DRASTIC اصلاح شده با آلودگی و احتمال وقوع آلودگی با در نظر گرفتن عدم قطعیت توسعه داده شد. منطقه مورد مطالعه در زمین­های کشاورزی واقع شده است؛ بنابراین، نیترات به عنوان یک پارامتر آلودگی استفاده شد. توزیع فضایی غلظت نیترات در منطقه توسط کریجینگ[2] معمولی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، شبیه­سازی مونت کارلو (MCS) و تابع توزیع نرمال برای عدم اطمینان این پارامتر و احتمال وقوع در منطقه مورد مطالعه استفاده می­شود. پارامترهای ارزیابی خطر در محیط GIS ساخته، طبقه بندی و یکپارچه شد.حرکت زیرزمینی، حمل و نقل آلاینده به زیر زمین را القا می­کند. بنابراین، ما یک روش جدید را با ترکیب نقشه آسیب و پارامترهای شبیه­سازی مونت کارلو برای احتمال و عدم اطمینان پیشنهاد نمودیم. روش ارائه شده را می­توان برای نظارت بر خسارت آلودگی در مقیاس منطقه ای و اطمینان از مدیریت موثر منابع آب های زیرزمینی برای کاهش میزان آلودگی برای آینده مورد استفاده قرار داد. شاخص خسارت و طبقه­بندی خطر مقایسه شدند. نتایج درجه بالایی از شباهت را نشان می­دهد. مناطق با خطر کم و بسیار کم در شمال شرق، شمال غرب و بخش­های مرکزی، واقع شده و مطالعات بیشتر می­تواند برای توسعه بلند مدت پس از آن و طراحی اقدامات حفاظتی انجام شود.

 


[1] - hydrogeological

[2] - kriging

a b s t r a c t
In groundwater resource management, the risk assessment of groundwater pollution is an effective tool
in arid and semi-arid regions, such as Kerman Plain, Iran. In addition to risk assessment, and the mapping
of damage and pollution probability occurrence is considered as a fundamental phase of protective
groundwater management in agricultural regions. To characterize risk index affecting the study area, a
novel approach was developed by combining both damage map which was obtained by multiplying
seven hydrogeological parameters of modified DRASTIC model with pollution and probability of pollution
occurrence with consideration of uncertainty. The study area is located in an agricultural land; therefore,
nitrate was used as a pollution parameter. The spatial distribution of nitrate concentration in the area
was investigated by ordinary kriging. In addition, Monte Carlo simulation (MCS) and normal distribution
function were used to evaluate the uncertainty of this parameter and the probability of pollution occurrence
in the study area. Risk assessment parameters were constructed, classified, and integrated in a GIS
environment. Groundwater movement induces the transport of pollutants underground. Thus, we proposed
a new methodology combining damage map and Monte Carlo simulation for probability and
parameters uncertainty. The proposed method can be used to monitor pollution damage on a regional
scale and ensure effective groundwater resource management for reducing the amount of pollution for
future. Damage index and risk classification were compared; results indicate a high degree of similarity.
The regions with low and very low risks are located in the northeast, northwest, and central parts, where
further studies could be conducted for the subsequent development and long-term design of protective
measures.

دانلود ترجمه ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران

تاریخ ارسال: یکشنبه 5 آذر 1396 ساعت 21:48 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

پاورپوینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت

پاورپوینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت

پاورپوینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت

دانلود پاورپوینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت

پاورپوینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت
دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 7723 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

پاورپوینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت

دانلود پاورپوینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت

این پاورپوینت در 29 اسلاید  به همراه تحقیق با همین موضوع و با فرمت Word و قابل ویرایش می باشد.

گزیده ای از مطالب اسلاید ها :

فرانک لوید رایت(8june1867_9aprile1959) بزرگترین معمار قرن ۲۰ آمریکا. نابغه ای که هرگز چشمه فیاض قریحه اش به خشکی نگرایید. مسلما درک شخصیت وی تاثیر بسیاری در فهم کارهای بی نظیرش دارد، سراسر زندگی رایت با تراژدی، تهمت و شایعه همراه است.

یک دهاتی که همه جای دنیا رو دیده٬امریکا رو بهم ریخته و آخر به فاصله 5 km از زادگاهش دفن شده.می گویند اگر عکسی از خودش می دیده که تیپ زده بوده خط خطی میکرده!! گاهی عمدا از الفاظ دهاتی استفاده می کرده! غد و جسور بوده. معلوم نیست که امریکا به رایت شناخته میشود یا رایت به امریکا.در دهه های ۵۰ رایت امریکا رو معروف کرده بود.

در ۸ ژون ۱۸۶۷ در ریشلندسنتر ایالت ویسکانسین (richlandcenter,wisconsin) متولد شد. پدرش William Carey Wright و مادرش Anna Lloyd Jones بود.پسر یک کشیش و تعمید دهنده کلیسا بود. باباش مذهبی بوده و در کلیسا ارگ میزده و برای امرار معاش گاهی موعظه و گاهی موسیقی درس میداد. ۷-۸ تا بچه بودند.در ۱۸۸۱ وقتی رایت ۱۴ سالش بود بدر و مادرش جدا شدند و بدرش برای همیشه خانه را ترک کرد.نام اصلی او Frank Lincoln Wright بود که در این زمان به احترام خانواده مادرش (The Lloyd Joneses) نامش را از Lincoln به Lloyd تغییر داد!!...

به این ترتیب رایت تحت سرپرستی مادری قدرتمند که او را دوست می داشت و همیشه تحسینش می کرد در دشت هایی با صخره هایی تنها و زمینی سیاه و بهاری سبز به شکلی رمانتیک رشد کرد.

بعد از دو سال تحصیل در رشته مهندسی ساختمان در دانشگاه ویسکانسین بدون گرفتن مدرک دانشگاه را ترک کرد و برای کار به دفتر لایمن سیلزبی در شیکاگو رفت. دایی اش که در شیکاگو بوده او را به دفتر سلیوان و ادلر می برد و او به مدت ۵ سال (۱۸۸۸-۱۸۹۳) در دفتر سلیوان بود. رایت از سلیوان به عنوان استاد محبوب و از ادلر به نام کهن سرور بزرگ یاد می کند. در دفتر سلیوان خانه های مکتب شیکاگو طراحی می کردند اما رایت همان روز اول با افراد اتلیه دعواش میشه و سلیوان او را به اتاق جدایی می برد و او به طراحی خانه های ویلایی که الهام گرفته از کلبه های دهاتی زادگاهش بوده به جای ساختمان های مکتب شیکاگو می پردازد. در این زمان مکتب شیکاگو در شکفته ترین ایام خود بر جوانی رایت تاثیر گذاشت اما او دنبال کارهای این مکتب را نگرفت.

شاید امروزه چندان مایه شگفتی نباشد اما این اتفاق در منطقه ابرومند اوک پارک در حومه شیکاگو به هیچ وجه قابل پذیرش نبود و بعد ها که رایت از کار خود پشیمان میشود و به شیکاگو بر می گردد دوستانش خیابان را به رویش می بندند!!... .این کار از این آدم با این شهرت محلی خیلی عجیبه.

بعد از بازگشت رایت باز هم کاترین از او جدا نشد. رایت با زندگی با ماما رسوایی را به Spring green آورد. او با ماما در Spring green ساکن شد.

 از ۱۹۱۰ زندگی رایت توام با فراز و نشیب هایی است که اکثرا همراه با جنبه های کریه زندگی اجتماعی است اما رایت جسورانه مقاومت می کند. این سالها تا ۱۹۱۵ درگیری خانوادگی رایت است با ماما که به اروپا فرار کرده اند و بعد بر می گردند .

در ۱۹۱۰ رایت بعد از یک سال که به آمریکا بر می گردد مادرش را وادار می کند تا در ویسکانسین زمینی برای او بخرد. مادر رایت در ۱۰ آوریل ۱۹۱۰ زمین را می خرد و رایت شروع به ساخت خانه جدیدی برای خودش می کند که آن را تالیسین می نامد

اما رایت دوباره تالیسین را از نو ساخت.  کاترین بالاخره در ۱۹۲۲ از رایت جدا می شود و رایت در نوامبر ۱۹۲۳ بعد از یک سال تنهایی با میریام نویل (Miriam Noel) همسر دومش که مجسمه ساز بود ازدواج می کند و زندگی جدیدی را شروع می کند.اما خانم رایت بعدی معتاد به مورفین از اب در امد و ازدواجشان در کمتر از یک سال با شکست مواجه شد.                  

قبلا در ۱۹۱۵ رایت با میریام به توکیو رفته بود تا از شدت حملات روزنامه ها فرار کند و هتل امپریال را طراحی کرد.

در ۱۹۲۴ بعد از جدایی از میریام در حالیکه هنوز طلاق نگرفته بودند با اولگیوانادر ۱۹۲۴ در شیکاگو ملاقات می کند و در ۱۹۲۵ با هم به تالیسین می روند.

 

دانلود پاورپوینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت

تاریخ ارسال: یکشنبه 5 آذر 1396 ساعت 21:48 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی


پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان

پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان

دانلود پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان

پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان
دسته بندی معماری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 8374 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان


این پاورپوینت در 54 اسلاید می باشد.

مدارس علوم دینی

و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ

گزیده ای از مطالب اسلاید ها : 

مدرسه جده بزرگ

 

مدرسه جده بزرگ واقع در استان اصفهان و شهر اصفهان

نوع بنا : تاریخی ،

قدمت : صفویه (1058 ه ق)، ( تاریخ میلادی : 1501-1722 م)

در بازار بزرگ اصفهان و در نزدیکی بازار زرگرها دو مدرسه از زمان شاه عباس دوم باقی مانده که از مدارس بزرگ و باشکوه دوران صفوی است. این دو مدرسه در طول دهها سال حیات خود، دانشمندان و روحانیون برجسته ای را در خود پرورش داده اند. این دو مدرسه به جده بزرگ و جده کوچک معروف هستند.

مدرسه جده بزرگ که در دو طبقه ساخت شده در بازار اصلی اصفهان واقع است و نهر آبی از میان آن می گذرد. وجه تسمیه آن به این علت است که جده بزرگ شاه عباس آن را ساخته است. ‏کتیبه ای که در سر در مدرسه است با خط ثلث با کاشی معرق بر زمینه کاشی لاجوردی است. تاریخ آن 1058 ‏هجری قمری و خطاط آن محمد رضا امامی است . ‏در این کتیبه به نام شاه عباس دوم و جده او اشاره شده است. تزئینات داخل مدرسه جده بزرگ کاشیکاری است. در ضلع شرقی صحن مدرسه لوحه کوچکی است که با خط نستعلیق مشکی تاریخ تعمیر مدرسه را به سال 1334 ‏ذکر کرده است.

آدرس :اصفهان - بازار بزرگ اصفهان و درنزدیکی بازار زرگرها

احداث الحاقی این مدرسه با حمایت مدیر حوزه علمیه استان اصفهان حضرت آیت الله طباطبایی نژاد در سال ۱۳۸۵ احداث و مرمت بافت قدیمی آن توسط دفتر فنی مهندسی مرکز مدیریت حوزه علمیه و با نظارت اداره میراث فرهنگی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ انجام گرفته است و دارای برنامه های آموزشی و خوابگاهی می باشد.

 

 مدرسه جده کوچک

در یکی از بازارچه‌های بازار بزرگ اصفهان به نام «قهوه کاشی‌ها» قرار دارد.

 

← مسیر مدرسه

این محل در چهار وقفنامه از چهار مدرسه اصفهان در دوره صفوی ، جنبِ خان مشهور به ارفروشان معرفی شده است. مسیر اصلی بازار، در زمان بنیان مدرسه، از قهوه کاشی‌ها به سرای ساروتَقی (در محل: ساروتْقی) می‌رفت و از بازارچه مشیرْ انصاری و فضای میان هارونیه و مسجد علی علیه‌السلام و «درب حمامْ کُرسی» و بازار گندم‌فروشان می‌گذشت و به بازار قاز منتهی می‌شد و جدّه کوچک نیز، همچون اغلب مدارس و کاروانسراها ، در این مسیر بود.

← بانی بنابر کتیبه مرمرینی

بنابر کتیبه مرمرینی که بر دیوار یکی از غرفه‌های حیاط شمالی مدرسه نصب شده، این عمارت به امر دلارام خانم (جدّه شاه عباس دوم) و به سعی ولی آقا ساخته شده و بنای آن در رجب ۱۰۵۷ پایان یافته است.

 

← موقوف

بر اساس کتیبه سردرِ مدرسه، جدّه کوچک وقفِ طلاب اثناعشری شده و ثواب وقف به روح صفی میرزا (مقتول ۱۰۲۴)، فرزند ارشد و ولیعهد شاه عباس اول ، هدیه شده است.

ظاهراً دلارام خانم، مادر صفی میرزا و همسر شاه عباس اول بوده و به همین سبب، او را جدّه بزرگ شاه عباس دوم خوانده‌اند. در پشت وقفنامه مدرسه، فهرستی از کتاب‌های وقفی آمده که به چهار دسته تقسیم شده‌اند و ثوابِ وقفِ هر دسته، به ترتیب، به شاه عباس ماضی، دلارام خانم، صفی میرزا و شاه صفی اختصاص یافته است.

 

← ساختمان مدرسه

مدرسه جدّه کوچک در دو طبقه بنا شده و مساحت آن حدود هفتصدمتر مربع است. درِ ورودی مدرسه، داخل بازار و در ضلع جنوبی عمارت واقع شده و کتیبه سردر آن به خط ثلث محمدرضا امامی ، خوشنویس نامور دوره صفوی، بر زمینه کاشیِ معرق لاجوردی است. نمای آجری اطراف عمارت نیز با کاشی کاری تزئین شده است. این مدرسه دارای حیاط جنوبی و حیاط شمالی است.

دور تا دور حیاط جنوبی را حجره‌هایی در دو طبقه احاطه کرده است. امروزه این مدرسه ۳۷ حجره طلبه‌نشین (۱۵ حجره در طبقه پایین و ۲۲ حجره در طبقه فوقانی) دارد؛ ولی میر سیدعلی جناب اصفهانی  در ۱۳۰۲ ش، شمار حجره‌ها را ۳۸ باب ذکر کرده، که احتمالاً اختلاف شمارش مربوط به حجره‌ای است که بعدها آشپزخانه شده است.

حیاط شمالی مدرسه، که از حیث ارتفاع بالاتر از حیاط جنوبی است، مشتمل است بر یک مسجد و چند غرفه ایوانی شکل. بنا بر سنگ‌نوشته نصب‌ شده در حیاط شمالی، ساختمان این مدرسه آخرین بار در ۱۳۸۰ ش مرمت شده است. جدّه شاه، مدرسه جدّه کوچک را بر «علمای علوم یقینیه و عملیّه» شیعه وقف کرده و موقوفات بسیاری به آن اختصاص داده است، از جمله قسمتی از قریه قُهاب اصفهان و یک حمام و هجده دکان.

یک‌دهم از منافع این موقوفات، حق‌التولیة متولی و مابقی با نظر وی به وظیفه و مقرری مدرّس، طلبه، مؤذن و خادم اختصاص یافته است. مدرسه جدّه کوچک از ابتدای تأسیس طلبه‌نشین و خوابگاهی بود و به ندرت در آن تدریس می‌شد، اما فهرست بیش از هفتاد کتابِ وقفی مدرسه، که عمدتاً در فقه ، اصول ، تفسیر ، کلام شیعی و عرفان است، نشانه‌ای از اهداف علمی مدرسه در بدو تأسیس آن است. بخشی از حجرات ، هشتی ورودی و  آشپزخانه در سالهای 1390 و 1391 توسط دفتر فنی مهندسی مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان و با حمایت مدیر محترم حوزه  علمیه حضرت ایت الله طباطبایی نژاد انجام گرفته است و از مدارس آموزشی  خوابگاهی می باشد.

دانلود پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان

تاریخ ارسال: یکشنبه 5 آذر 1396 ساعت 21:47 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 136 )
<<   1      ...      24     25     26      27      28   >>
صفحات
سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
عطر - عطر گیرنده دیجیتال موبایل خرید اینترنتی تک سبد گیرنده دیجیتال موبایل خرید دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغری گن لاغری میس بلت عینک ریبن اصل خرید hot shaper خرید لیوان لنزی ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقی لباس زنانه ساعت مچی ارزان هاست لینوکس خرید کیف اسباب بازی مگامایند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادویی سیلور تاچ مونوپاد حرفه ای ساعت دیواری فانتزی کارواش خانگی خرید مونوپاد ارزان خرید لباس زنانه فروش فانی بافت خرید ساعت دیواری مدرن پاور بانک همراه اتو موی پرو ویو prowave چراغ جادویی لایت آپ light up عینک آفتابی مارک فانتوم جادویی خرید مونوپاد با ضمانت فروشگاه خرید ساعت دیواری خرید گن لاغری مردانه شلوار ساپورت عینک آفتابی پلیس دستگیره آشپزخانه سیلیکونی خرید ساعت مچی کاسیو ساعت مچی کاسیو عینک آفتابی مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رایگان دوره آموزشی| کلاس| بازرسی فنی| جوش| پایپینگ| رنگ - دوره بازرسی جوش پایپینگ مدرک معتبر و بین المللی گواهینامه رنگ و سندبلاست تبادل لینک طراحی فروشگاه اینترنتی - طراحی فروشگاه اینترنتی خرید اینترنتی جدیدترین محصولات - خرید اینترنتی جدیدترین محصولات گیره کوچک کننده بینی - گیره کوچک کننده بینی تم باکس Theme Box - تم باکس Theme Box خرید عینک آفتابی - خرید عینک آفتابی خرید محصولات پرفروش - خرید محصولات پرفروش سایت بیوگرافی - سایت بیوگرافی تبادل لینک - تبادل لینک سایت تبادل لینک - سایت تبادل لینک فروشگاه تی شرت و پلیور خرید ساعت مچی شرکت نورپردازی خرید آنلاین کتاب خرید ساعت مچی فروش کفش دخترانه و کتانی پسرانه خرید ساعت دیواری تلویزیون شهری تبادل لینک سایت سرگرمی - سایت سرگرمی خبرگزاری کارون - پایگاه خبری تحلیلی شهرستان کارون خرید اینترنتی گن ساعت شنی - خرید اینترنتی گن ساعت شنی سلطان موزیک - بزرگترین مرجع موسیقی جهان تبادل لینک - تبادل لینک سایت بیوگرافی - سایت بیوگرافی خرید کمربند میس بلت - خرید کمربند میس بلت 98 پست خرید پستـی عینک آفتابی زنانه و مردانه پاور بانک ارزان ثبت آگهی و تبلیغ - درج آگهی- درج تبلیغ - ثبت رایگان اطلاعات شغلی